Lokalt initiativ

Øystein Syltern lanserte i 2004 idèen om utbedring av vegnettet på Fosen basert på initiativ og økonomisk engasjement fra regionen.

Prosjektets idè og ikke minst måten det er tenkt gjennomført på, har gitt prosjektet førsteprioritet i regionen både innen det lokale næringsliv, offentlig sektor og blant private.

Støtte fra næringslivet

Alle er enige om at det er behov for en bedre vegstandard på Fosen. Vi gjør det som er mulig! Fosenvegene AS – ei tim’ te’ by’n – er etablert for å bedre hovedvegnettet mellom de 8 kommunene på Fosen og gjennom Agdenes.

Dette er mulig ved at det lokale næringslivet på Fosen har gått inn med 20,4 mill kroner til planlegging av prosjektet. De 9 kommunene har alle vedtatt prosjektet og finansieringspakken på 1,5 milliarder kroner. 75 % av kostnadene skal brukerfinansieres.

Vei – grunnlaget for videre vekst

Fosen har mange bedrifter i vekst. En videre vekst er avhengig av et bedre vegnett. Stadig flere bedrifter leverer sine varer og tjenester til et marked utenfor regionen. Samtidig er det et stadig tettere samarbeid mellom samfunnene i regionen.

Bedrifter innen industri, entreprenørvirksomhet, skipsbygging, foredling og primærnæringer skaper hvert år verdier for flere milliarder kroner. En videre utvikling i regionen betinger bedre kommunikasjoner – både internt i regionen og mot markedet vi jobber mot.

En region med tradisjon innen samarbeid

Dette vegprosjektet er et samarbeid mellom næringsliv og offentlig sektor på Fosen. Fosen har lange samarbeidstradisjoner. Fosen regionråd ble etablert i 1989 og er i dag et formalisert samarbeidsorgan for kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa i Sør-Trøndelag og Leksvik i Nord-Trøndelag.

Kommunene i regionen har et bredt regionalt samarbeid innen flere kommunale områder. En rekke kommunale tjenester, som f.eks. lønn, skatt, regnskap, IKT, kart og brannforebygging løses i dag i et forpliktende samarbeid mellom kommunene.

En stor, men oversiktlig region

Fosenkommunene har tilsammen 26 000 innbyggere, spredt på et areal tilsvarende Vestfold fylke. I regionen har det de siste tiårene vokst fram 4 naturlige vekstsentra i og rundt kommunesentrene Leksvik, Rissa, Ørland/Bjugn og Åfjord. Hvert senter har et godt vare- og tjenestetilbud, et godt utbygd skoletilbud.

En region med muligheter

Bedre kommunikasjoner med landsdelssenteret Trondheim, vil øke mulighetene for å utvikle bedriftene i våre region. Fosen har pr. i dag ca 6000 fritidseiendommer, hovedsaklig brukt av folk som i dag «ukependler» til/fra Trondheim. Det betyr at det reelle innbyggertallet i regionen i perioder er nærmere 40 000.

Bedre veger gir flere av disse mulighet til å være fosninger på en helt annen måte, med vekst i regionen som resultat!

Utvikling krever bedre veger

Reiseliv/rekreasjon, tjenesteproduksjon, industri utviklet av høgteknologi, matvareproduksjon og videre utvikling av entreprenørbedriftene våre er satsingsområder for Fosen-regionen.

Bedre veg gir bedre samhandling

Vegprosjektet gir betydelig bedre kommunikasjon på Fosen. Da kan alle fosninger nyte godt av servicetilbudet vi har i regionen. Dette åpner for enda nærmere samarbeid.